خواص زنجبیل در کتب های قدیمی مقوی هاضمه، ملین طبع ،مفتح سده (گرفتگی) جگر،مقوی قوه باء،محلل ریاح غلیظه در معده آروغ آور، مجفف (خشک کننده) رطوبات ،رافع تشنگی بلغمی بخصوص بلغم شور،مقوی معده وجگر وقوه حافظه جهت سموم حیوانی مثل عقرب زدگی ،یا مار گزیدگی،در درمان فالج ،کرم معده انسداد یرقان جهت تقطیر بول قطره قطره آمدن بول، جهت اسهالی که از فساد غذا باشد جهت رفع مضرات میوه های تازه،جهت رفع رطوبات معده با تخم مرغ نیم برشت (عسلی)،جهت ازدیاد اسپرم با تربد ،مسهل رطوبات مفاصل با خولنجان ،وپسته وزنجبیل جهت تقویت قوه باء، دردهان گذاشتن آن رفع تشنگی بلغمی،مضر حلق است مصلح آن عسل وروغن بادام شیرین.درصورتی که بیمار سنگ صفراوی دارد توصیه نمیشود،همچنین در زخم های خون ریزی  دهنده معده.

تهیه شده توسط دکتر علی مهربانی