نوشیدن آب زیاد چه مضراتی دلرد

معصومین ع میفرماید بدن را با نوشیدن زیاد بیمار نکنید 
امروزه علل شکم آوری+ پف کردن + سستی بدن + و... در مصرف رطوبات کشف شده است 
شما کف دستت را یکساعت در یک ظرف آب بگذار بعد دستی با پوست چروکیده می بینی
آب زیاد خوردن باعث خولب دیدن آب و دریا و غرق شدن در پی دارد چون لایه های غده هیپوفیز مغز ترمیشود و شما نوعی حافظه ضعیف و توام با لقوه و بیماری پارکینسون میگردید