ضرورت دارد که مادر آب سیب با پوست ( بعنوان آنتی بیوتیک بسیار قوی )+ یک قاشق آویشن در یک استکان آبجوش + عسلاب + آب لیمو شیرین + آش گشنیژ با ماهیچه + سوپ ماهیچه گوسفند میل کند 

زیر گلو و سینه کودک با روغن بادام شیرین چرب آرام شود 

در منزل دود کندر در اطراف کودک داده شود 

مادر دمنوش بنفشه و ختمی همانند چای روزی یک استکان بخورد 

دمنوش ترنجبین برای کودک مفید است 

مادر دمنوش عناب با سپستان با پرسیاوشان روزی یک استکان