🇮🇷ناخن و بیماری شناسی از ماهیت ناخن :/:؛ 

۱- ناخن سفید با حاشیه قرمز یعنی بیماری کبدی

۲- ناخن نصف سفید و نصف دیگر صورتی یعنی بیماری کبد 

۳- ناخن تمام قرمز یعنی بیماری قلبی 

۴- ناخن زرد و رشد کم و ضخیم یعنی بیماری ریوی 

۵- ناخن رنگ پریده یعنی کم خونی 

۶- ناخن زرد یعنی دیابت 

این علایم وحی منزل نیست احتمال اشتباه هم در تحلیل بالینی وجود دارد