🔰🔴درمان ازدیاد اوره خون🔴🔰

🔰💚دکتر حسین خیراندیش💚🔰

 ✅✍مصرف جوشانده سماق یا پودر سماق همراه با غذا🍲🤔

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ