🍃🌺🍃بهداشت فردی- هضم غذا🍃🌺🍃

 ✅کسی که می خواهد غذا، گوارای وجودش شود و دستگاه گوارش او به خوبی و سهولت، عمل خود را انجام دهد، 

هر گاه که می خواهد با شکم سیر بخوابد، ابتدای به پهلوی راست دراز بکشد و پس از چند دقیقه از پهلوی راست به پهلوی چپ بغلتد.  

✅کسی که می خواهد همواره بدنی صحیح و سالم و سبک بار، پر نشاط و متعادل داشته باشد تا آنجا که امکان دارد از شام بکاهد و سبک بارتر به بستر برود.

 ✅کسی که می خواهد کبدش با انجام حجامت دچار اختلال نشود پس از انجام حجامت، کاسنی و سرکه انگور میل کند.

 ✅کسی که می خواهد دچار درد ناف نشود در هنگام روغن مالی سر، ناف خود را نیز روغن مالی کند.

 ✅کسی که می خواهد دچار خشکی و ترک و زخم لب نشود ابروهایش را روغن مالی کند.

 ✅کسی که می خواهد دچار افتادگی کام و کانال حلقی گوش نشود پس از خوردن شیرینی با سرکه، غرغره کند.

 ✅کسی که می خواهد دندان هایش پوسیدگی و فساد پیدا نکند و گاه شیرینی مصرف می کند پس از آن، تکه نانی را میل کند.

🌿 https://telegram.me/joinchat/BgJv-jwUOa46bxEwOo1zCg 🌿