برای عفونت لگن گیاه یا عرق پونه و بابونه و عرق خارشتر با خارخاسک ترکیبی به تفکیک روزی تا دولیوان 

بشرطی که باردارنباشید

رحم را میتوان درغیر پریود کندربا مقل ارزق دود بدهید عالیست فقط دامنت اتش نگیرد و کندرروزی به اندازه دونخود لیس بزن 

تغذیه سرد ممنوع 

نزدیکی را پی درپی انجام ندهید

 روی لگن را روغن بابونه بمال 

 شربت خاکشیر ناشتا روزی یک لیوان ناشتا