🔴درمانی ساده برای شپش سر 

 کل سر را عسل مالیده و با پلاستیک بپوشانید شب تا صبح بماند و صبح شسته شود 

@tabibha 💯