چرا کودک ما دیوانه است !!» 

جواب :؛ 

۱- پیامبرص فرمود غذا را با نمک آغاز و با نمک پایان ببر / چون نمک هفتاد درد را درمان میکند و کمترین آن دیوانگی و... ص ۶۲۱ 

۲- پیامیر ص : کرفس خوردن دیوانگی را برطرف میکنی. ص ۵۹۳ 

۳- امام صادق ع : خوردن گیاه سنا مایه ایمنی بدن از دیوانگی است ص ۵۵۳

۴- امام کاظم ع ؛ سیب درختی برای دیوانگی ای که ازسوی ساکنان زمین به کسی میرسد اثر نمی بخشد. ص ۴۷۵ 

۵- امام صادق ع ؛ در گوش بچه پس از زاییده شدن در گوش راستش اقامه بگویید هیچگاه به دیوانگی و جن زدگی گرفتار نمیشود ص ۴۴۹ 

۶- پیامبرص ؛ در اول ٬ وسط و پایان ماه با همسرت نزدیکی مکن به سوی فرزندت دیوانگی می اید .ص ۳۱۶

۷-امام رضاع : آمیزش پی در پی (در یک مرحله) بی آنکه غسلی بین هر مرحله از نزدیکی باشد دیوانگی فرزند را در پی دارد ص ۳۱۵ 

۸- امام صادق ع : در هر جمعه اندکی از ناخن و سبیل خودرا بگیر و اگر نبود قدری از ناخن را بسا تا دیوانگی و پیسی به تو نرسد

9- - پیامبرص : هر کز در روز سه شنبه هفدهم یا نوزدهم یا بیست و یکم ماه قمری حجامت کنداین حجامت برای او شفای همه دردهای سال است و شفای دیوانگی و سردرد و جدام و دندان درد و پیسی است .ص۲۵۹

10- امام صادق ع : برشما باد دو سفید نان و نمک را که ایمنی از جذام و پیسی و دیوانگی در نمک است .ص ۲۱۸

11-تحلیل موارد بالا چنین است اگر ما التزام به احکام رساله عملیه و دستورات نحوه مجامعت ( نحوه نزدیکی) با همسر آشنا باشیم چنین گرفتار نمیشویم 

منبع دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله ری شهری انتشارات دارالحدیث