🍀پودر سنجد را با شیر محلی سالم و کمی عسل مصرف کنید🍯

 🍀در جلوگیری از بروز و یا پیشرفت پوکی استخوان و آرتروز بسیار کمک کننده است🤔

 💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯