☸کله پاچه🐮

جزو غذاهای لزج و غلیظ است و اگر در بیماری هامصرف شود باعث افزایش بیماری میشود مگر بیماری که افت پلاکت داشته باشد و صفراوی باشد🤔

 💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯