سکته سرد دفع و پرده مننژ مغز را ازرطوبت گیری نجات بدهیم 

انفیه زدن به بینی ( این سنت قدیمی اجدادی ) چیست :

  انفیه یعنی گاه گاهی بینی را با پودر گیاهی مخصوص ((کندش 2گرم +زنجبیل 2 گرم + جندبیدستر 2 گرم  )) با احتیاط کامل به بینی استشمام  کنی که این روش ، باعث بوجود آمدن عطسه ، تخلیه نزله ، تخلیه اخلاط گوناگون و متضاد از مغز ، تخلیه اخلاط متمرکز در بینی و سینوسهای خلطی و کثیف میگردد و  چنانچه نزله کسی از نوع گرم بوده باشد کشیدن آب ولرم به بینی اثرات درمانی مهمی برای پاکسازی سینوها و مغزها دارد و و اگر کسی آب معمولی را به بینی بکشد اثرات اصلاحی در مغز و دماغ دارند .