خواص کشمش انگور سیاه(مویز)👆

  ریه را پاک می کند

سرفه بلغمی را تسکین می دهد مقوی کبد است

اعتدال دهنده اخلاط غلیظ و ملین طبع می باشد

محرک نیروی جنسی اشخاص سردمزاج است

شکم را بند می آورد

🆔 @BOALII_IR