💟فوائد گل گاوزبان💟

 🔹ضد اضطراب😬

🔹ضد تپش قلب💔

🔹ضد استرس است😟

🔹موجب کاهش سودای بدن😇

 ⛔️اما مصرف مداوم و بیش از حد آن ممنوع است🤔

 💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯