ثبت یک اشتباه و ایجاد درد شکم سمت چپ 

یکی از اعضا محترم دارای مزاج گرم بوده و مقداری از گیاهان خیلی گرم در تغذیه استفاده میکند و ناگهان دچار درد شدید در سمت چپ شکم میشود 

ایشان برای رفع درد پهلو و... ظاهرا از چهار عرق مزاج گرم استفاده میکند 

متاسفانه درد و ورم شکم تشدید میشوند 

🇮🇷نتیجه گیری فردیکه مزاجش گرم است مجموعه تغذیه گرم مزاج بالاخص ادویه را فقط مجاز است در روز تا دو گرم استفاده کند و یا با مصلح مصرف کند ٬٬ چون این بی مبالاتی یا مشاوره غلط توسط هرکس که برای ورم گوارش از چهار عرق گرم میل کند باعث شده بود که عروق سیستم گوارش خشک شود و درد خطرناکی گرفتار عضو محترم شود 

🇮🇷راهکار برای آرامش این مزاج گرم 

مصرف پودر لیمو عمانی با عسلاب .

لیمو شیرین 

عرق خارشتر 

عرق بومادران 

مالیدن روغن زیتون در روی مجموعه شکم