افراد سردمزاج بهتر است برنج را با زیره یا شوید طبخ کنند.

@persianmedicine