پاسخ از بین بردن جای بخیه جدید و قدیمی با نگاه طب سنتی ٬ مالیدن ترکیب روغن زرد گاوی ( گوسفندی نباشد ٬ نام دیگر روغن کرمانشاهی و یا حیوانی محلی) با عسل خالص و بستن تنظیف بهداشتی و تعویض هر ۱۲ ساعت یکبار با تنظیف جدید است .

این ترکیب جای نخ بخیه را زایل میکند