برگه شن وسنگ صفرا

بیماری:شن وسنگ صفرا

بیان نظریه استادآیت الله علّامه سیدحسن ضیائی دردرمان آن:مواردی که بایدپرهیزشود:

1- چربیهای باترانس بالانخورید

 2- إسانسهای شیمیایی نخورید

 3- قندهای شیمیایی نخورید

 4-کافئین زیادنخورید(مانندچای،قهوه و..)

  5- أخلاط گلووسینه رانخورید ...

برای نظم عملکردکیسه ی صفراهفته ای یک بار:

1.- آش غوره

2- سکنجبین

3- آب آلبالو

4- زرشک کوهیبرای نظم کارکردکیسه ی صفراهرماه یک بارخیسانده ی وسطِ فلوس راصبح ناشتامیل کنید.

درمان شن وسنگ صفرا

1- جوشانده ی علف هفت بندونعنا

2- شیره ی گیاه شاتره

3- باهروعده ی غذائی مقداری زیتون خوراکی بخورید

4- مصرف زعفران

5- عصاره تُرب سیاه

6- کنگرفرنگی

7- جوشانده ی پوست وبرگ وگل بیدمشک

8- خوردن شاهی

9- شیره ی گلهای برسیه که آن رارِجلُ الهِرّ(پای گربه=رجل القَطّ)می نامند.

.10- تمام قسمتهای گیاه اُذُنُ الحِمار.

11- خوردن تَره ی پرورده درسرکه ی طبیعی

12- دمکرده سبوس باکمی عسل دافع سنگهای صفراوی می باشد.

تسکین دردصفرا

1- تمرهندی(درصورتی که فشارخون داریدبدون نمک باشد)باآب بخورید.

 2- شیره ی برگهای تازه یاخشک تمشک

3- چای پونه بخوریدوضمادپونه داغ رازیردنده ی راست بگذارید.

 4- عسل رقیق شده ی صبحگاهی

5- جوشانده ی هسته ی خرما

چیزهایی که صفرابَرمی باشد

1- گیاه گل قاصد(قاصدک)

 2- دمکرده گل بابونه

 3- جوشانده زرشک

 4- غوره

 5- ماءُ الشّعیر

 6- مغزخیار

 7- کدومسمّی

8- ریواس

 9- انار

 10- آش گوجه سبز

 11- آب سماق سبز

 12- به همراه غذاماست ودوغ بخورید.

درمان دفع صفرای اضافی درخون

1- جوشانده ریشه روناس

 2- جوشانده کنگرفرنگی

درمان ورم کیسه ی صفرا

1- غذای رقیق(مانندسوپ یاآبگوشت بی نمک وادویه)به مریض داده شود

 2- آب پخته جوجه بخورید

 3- عرق بیدمشک وگلاب بخورید

 4- خیسانده عنّاب بخورید

 5- آب کاسنی بخوریددرمان اضطراب کیسه صفراروزی سه استکان دم کرده نعنابخورید.

منبع گردآوری استاد دکتر مهربانی از همدان