عزیزان درد سر علل زیادی دارد بایستی اول مزاج اولیه و ثانویه را در نیمه بالای تن چک کنیم و برای هر سردردی سیاهدانه و اسفند و اسطوخدوس و بهارنارنج درمان نیست @اول پاکسازی بدن از اخلاط کثیف و سپس منضج داده و مسهل ها است @ سپس تغذیه را از سبک غربی به سمت شرقی در بدن مدیریت کنیم و سپس براساس خلط ثانویه بدن و برآورد خلط غالب بدن سر را روغن مالی کرده و سپس هفت مغز بدهیم و زنگ خواب را به ساعت 2200شب برگردانیم + رودی دل را روغن مالی کنیم و خوردن ماکارونی و بادمجان و گوشتهای گاو و گوساله را حذف کنیم و از همه مهمتر یبوست که ام الامراض است دریابیم و هر چه شکم کارکند بهتر چواب میدهد