🇮🇷دفع سنگ کلیوی با مزاج سرد و تر (بلغمی ):؛ 

در بعضی از خانواده های قدیمی همدانی برای دفع سنگ کلیه با مزاج سرد و تر ( بلغمی ) بایستی یک هندوانه با پوست در یک قابلمه آب جوش ریخته و کاملا بجوشد و سپس صاف کرده و پس از خنک شدن چند نوبت میل شود قطعا در دفع سنگ موثر است .