سوال

برای ایجاد حرارت در گوارش و رفع اسپاسم گوارش با روغن جات گیاهی برای جوانان و پیرها از چه نوع روغن باشد

روغن بادام شیرین روی خط گوارش در روز چند مرتبه ؟

جواب

 1- روغن مالی برای جوانان پرحرارت صفراوی مزاج روزی یکبارروغنهای زیتون و یا بادام شیرین

2- برای غلبه بلغمی و‌پیرها تا سه بار روغنهای کرچک و یا بادام تلخ و یا شیرین