#هشدار⚠️

 نوشیدن اب یخ باعث یبوست میشود تا میتوانید از نوشیدن اب یخ صرف نظر کنیدنوشیدن اب یخ باعث یبوست میشود تا میتوانید از نوشیدن اب یخ صرف نظر کنید !

 ✍ Join 🔜 @tebesonati15