#رفـــــع سیاهی بدن

✍برای از بین بردن سیاهی ترکیب سدر+سبوس گندم+سرکه برروی آن منطقه ضماد کنید.روزی یکبار هر3روز یکباروتا7 مرحله انجام دهید

 🌸 @Tebesonati15