😃رفع بوی بد دهان :

 🍃جویدن مقداری سبزی جعفری

🍃مسواک کردن با جوش شیرین

🍃عرق نعناع

🍃سیب 

🍃انجیر 

 🍎 ✍ JOin 🔜 @Tebesonati15