💊💊روشهای ساده برای رفع گرفتگی عضله پاها ازکانال مالش درمانی 

 نوک انگشتان پاها تا انتهای روی پا محل مسح وضو

روی پاها تا قوزک 

کف پاها تا پاشنه 

مالش بدهید 

ده دقیقه ارام 

با روغن گرم مثل بادام تلخ و شترمرغ و مصطکی و یا ساده بدون روغن

رفع گرفتگی سیاتیک و ماهیچه پاها و سردرد و تنگی نفس انشالله