برای تقویت مو بنده فقط این فرمول را به همه میگویم 

مورد 

اسطوخدوس 

فندوق 

پسته 

وسمه 

حنا 

نخود

همه پودرشده در چندزرده تخم مرغ مخلوط شده و هفتگی دوباربرای چندساعت برای دفعات مکرردرسرت بگذار

2- روغن هاب بادام شیرین و یا کنجد و یا کرچک و یا نارگیل و یا فندوق و یا مورد را بر سرت بگذار روزی یکساعت