💊💊💊💊💊🍀🍀🍀🍀

درمان داغ شدن کف پا در طب سنتی

داغ شدن کف پاها اکثر مواقع جزء دردهاى مفصلى است و یا داغی کف پا مقدمه‏اى است براى شروع دردهاى مفصلى در این افراد کف پاها و یا از مچ به پائین بخصوص شبها داغ مى‏ شود فرد از داخل احساس حرارت مى‏ کند

 داغی کف پا

تشخیص داغ شدن کف پا در افراد سرد مزاج:

اگر دست روى پوست پا گذاشته شود احساس سردى خواهد شد اگر این افراد که مزاجشان هم سرد است و آثار سردى مزاج و افزایش رطوبات در بدن آنان مشاهده مى ‏شود مبادرت به سرد کردن پا با آب یخ و یا وسائل دیگر نمایند بیمارى مزمن شده و شدت مى‏ یابد

درمان داغ شدن کف پا در افراد سرد مزاج:

براى مداواى این ناراحتى باید گوگرد و نمک طعام و زنجبیل را بکوبند در آب داغ ریخته روزى دوبار گرم‏ کنند و گرماگرم به‏ طورى‏ که پا را داغ کند پاها را در آن بگذارند و قدرى نگهدارند تا رطوبت پا زائل گردد و بیمارى نقصان یابد ضمنا از منضج و مسهل‏ هاى گرم مزاج و داروهاى گرم مزاج ضمادى مانند پیاز عنصل و عصاره شیرین‏ بیان و روغن‏هاى گرم مزاج مانند روغن زنجبیل و غیره بمالند تا بهبودى کامل یابد

 درمان داغ شدن کف پا در افراد گرم مزاج:

امّا گاه ممکن است داغ شدن پاها همراه با غلبه خون و حرارت مزاج باشد که در این صورت مداواى بیمارى با حالت فوق متفاوت است لازم است در کف پاى بیمار یا محلى که بیشتر داغ مى‏شود چند عدد زالو انداخته شود و از غذاها و دواهاى سرد مزاج بخورند و کافور را در آب‏غوره حل کرده روزى دوبار و هربار حدود بیست دقیقه پاها را در آن محلول بگذارند یا از محلول به کف پاها بمالند.

http://boalii.ir/2276/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%81-%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c