⚱چہ روغنے مصرف ڪنیم⁉️🤔

 ⚠️مصرف زیاد روغن را از هر نوعش ڪم ڪنید.

⚠️سرخ ڪردن🍟غذاها را بہ حداقل برسانید. هنر یڪ ڪدبانو این نیست ڪہ بہ ضرب روغن و گوشت و برنج، اعضای خانوادہ را دور سفرہ جمع ڪند. ڪدبانو، باید «کبدبانو» هم باشد.

⚠️ از روغن زیتون بہ خصوص انواع تصفیہ نشدہ استفادہ ڪنید. اگر حوصلہ داشتہ باشید و از شعلہ ڪاملا ملایم استفادہ ڪنید بهتر است، روغن زیتون برای سرخ ڪردن غذا هم مناسب است. 

 ⚠️در خرید روغن به خصوص زیتون دقت ڪنید چراڪہ متاسفانه، روغن زیتون های تقلبی، سڪہ بازار ایران را بہ نام خود ضرب ڪردہ اند.

⚠️روغن ڪنجد طبع بسیار گرمے دارد و مناسب مصرف افراد گرم مزاج یا فصول گرم نیست.

 ⚠️ روغن حیوانے یڪ روغن عالے است اما هاضمہ قوی را مے طلبد و مصرفش باید ڪم و بیشتر در فصول سرد سال باشد.

 ⚠️از روغن دنبہ بہ عنوان گزینہ نخست سرخ ڪردنی‌ها غافل نشوید.

⚠️فریب تبلیغات رسانه‌ها در مورد روغن های مختلف موجود در بازار که برخی از آنها برای سرنایه داران وهابی است را نخورید.

 🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷