سرماخوردگی

اگر در کشور تن پرخوری زیاد شود و سموم بدن روبه فزونی یابد قطعا" در تولید اخلاط کثیف فعال میشود بایستی مسهل و منضجات را متناسب با مزاج مصرف کرد و ما بایستی مواظب افزایش نزله ها یعنی خلط ها در بدن باشیم و در سرماخوردگی امام صادق علیه السلام فرمود جلوی زکام را نگیرید که رگ جذام را بیرون می کند و عوامل سکته بلغمی از بدن خارج میشود و خوردن عرق بابونه + شربت عسل + حذف خرما بسیار مهم است