🎾← 🍊 آداب میوه خوردن 🍊→🎾

 🔵👈در خوردن میوہ بہ خصوص میوہ های با طبع سرد و رطوبی🍉،افراط نڪنید.

🔵👈در هروعدہ یڪ جور میوہ میل ڪنید.🍎🍏

🔵👈همراہ یا بلافاصلہ بعد از غذا (حداقل تا دو ساعت) میوہ نخورید.❌

 🔵👈همراہ میوہ های آبدار، آب نخورید.

🔵👈میوہ را در فصلش بخورید.🍇

🔵👈میوہ نوبرانه- و نہ میوہ نرسیدہ و ڪال- بخورید اما سراغ میوہ های آخر فصل نروید.🍉

🔵👈تا مے شود از میوہ های طبیعے و غیرگلخانہ ای استفادہ ڪنید.🍋

🔵👈حتے المقدور از میوہ های منطقہ زندگے خودتان میل ڪنید.🍊

🔵👈آداب خوردن میوہ های مختلف را یاد بگیرید و عمل ڪنید.🤔

 🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷