🍯💟 آداب_غذا_خوردن 💟🍯

 ☑️✍تا گرسنہ نشدہ اید شروع بہ خوردن نڪنید.

 ☑️✍در آشپزخانہ خود را ڪنترل ڪنید و ریزہ خواری نڪنید.

 ☑️✍غذا را با نام خدا آغاز ڪنید و حتے المقدور بین غذا خوردن نیز خدا را یاد ڪنید.

 ☑️✍قبل و بعد از غذا ڪمے نمڪ مزّہ ڪنید.

 ☑️✍غذا را زیاد بجوید.

 ☑️✍لقمہ ها را ڪوچڪ بگیرید.

 ☑️✍یڪ جور غذا بخورید.

 ☑️✍در حال تنش های روحے و روانی، سراغ غذا نروید.

☑️✍ناهار را زیاد جدّی نگیرید اما شام سرشب را هرگز فراموش نڪنید.

 ☑️✍غذا را نشستہ میل ڪنید.

 ☑️✍سالاد، ماست، مایعات(آب، نوشابه، دوغ و ...) و سس ها را از سر سفرہ جمع اما سبزی را بر سر آن حاضر ڪنید.

 ☑️✍خام و پختہ را با هم نخورید.

 ☑️✍سر سفره، حواستان جمع باشد. در حال تماشای تلویزیون، صحبت با تلفن و ... غذا نخورید.

☑✍بعد از غذا چند دقیقہ قدم بزنید تا غذا در معدہ جاگیر شود.

 👈بعد از غذا و تا ڪامل شدن هضم معدی(حداقل دو سہ ساعت) این ڪارها را نڪنید: ورزش یا سایر فعالیت های سنگین، خوردن یا نوشیدن، خوابیدن، رابطہ زناشویی، اعمال هیجانے و ...

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷