تغذیه قوی برای صبحانه به روش نوبه ای 

گوشت برگ صبحانه مثل عراقی ها

کره با عسل 

ارده شیره با عسل 

شیر با عسل

نان و پنیر. با گردو 

کله و پاچه نوبه ای 

کره با مرباهای فصل 

اب نخود پخته 

حلواارده

حلیم 

تخم مرغ محلی با روغن حیوانی خصوصا برای جوان

عسل طبیعی سالم قند ندارد بفرض ازقندترسیدید نصف استکان عرق بوقناق یا شنبلیله بعد ناهار