🎀💠اصول حفظ صحت چشم💠🎀  

  ✅✍به نقل از کتاب ارزشمند حفظه الصحه ناصری (حکیم گیلانی،ملک الاطباء) پزشک مخصوص ناصرالدین شاه👑👑

✅✍بدانکه بر حافظ صحت چشم لازم است که از امتلاء وخوردن طعام های غلیظ و بخار ساز مثل حلیم وکله پاچه وعدس وپیاز سیر وبادنجان 🍆وباقله وبسیاری خواب وبیداری و زیادی جماع وحرکت در دود و غبار وافراط در مطالعه خطهای خفی(پنهان) ونگاه کردن به چیزهای براق 💥وروشنی ها وسفیدیها ونگاه کردن به اشیاء براق که آفتاب بر آن تابیده🌞 باشد و بر پشت خوابیدن احتراز واجتناب فرمایند. 

✅✍ ومداومت بر مقویات چشم مثل هلیله پرورده پاکیزه یا گشنیز خشک واطریفل گشنیزی وخوردن شلغم وکشیدن سرمه سنگ اصفحانی با مروارید و روح توتیا که در تقویت وحفظ چشم بی نظیر است.👌

 ✅✍اما تدبیر چشم 👁از ضرر سرما وبرف⛈ آن است که لباس👚 او سیاه باشد ودرزیر چشم دستمال سیاهی ببندد که اکثر اوقات بر آن نگاه کند واگر نقاب که از دم اسب سیاه می افتد ببافند ومانع دید ماوراء نیست باخود داشته باشد،در طی مسافت در برف به روی خود بکشد البته که به چشم هیچ ضرری نمی رسد و بستن عینک سبز وآبی جهت حفظ چشم از برف وسرما خوب است وسرمه سنگ به چشم کشیدن نیز مانع ضرر برف است.

✅✍واگر سرما در چشم تاثیر نموده باشد وسوزش وآبریزش ایجاد شده باشد باید کاه گندم را بجوشانند وسر وچشم را به بخار آن بدارند که به اصلاح آید یا اینکه مرزنجوش وبابونه وقهوه بوداده طبخ داده،چشم رابه اینها بخار دهد واگر سنگی را به آتش 🔥گرم نماید ودر سرکه انداخته سر را به بخار آن دهند،نافع است.وسر وچشم رابپوشانند و در حد توان در سرما حرکت نکنند تا چشم به حال آید.😎

 http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame&ref=share