سوال :

  ببخشید اب نخودرا چگونه تهیه کنیم و به جای نشستن دراب نخود برای درمان میشود از نوع تزریقی با اپلیکاتور دررحم استفاده کنیم

 پاسخ

اب نخود را بپزید بخورد 

و هرگز آب اولیه خیس کردن بیرون ریخته نشود چون شتاب و پرتاب اب منی دررحم یا عورت مرد بسیاربالامیشود و یا نشستن در آب نخود خام برای درمان اخلاط بلغم واژن مفید است

متاسفانه درزندگی های امروزی برای تغذیه این آب نخود را بیرون ریخته و یا با اب لیمو فشار و خاصیت آن را ازبین میبریم 

 معصوم ع همواره از آب و نخودپخته برای درمان کمردرد استفاده میکردند به کتاب دانشنامه احادیث پزشکی آقای ری شهری مراجعه شود