علل علاقه جوانان دختروپسر و حتی متاهلین به استفاده از خلق و خوی و سبک زندگی جنس مخالف را بایستی در غلبه خلط خون غالب و تغذیه متضاد ( یعنی اگر مزاجش بلغمی است بازاولویت تغذیه روزمره اش را در موادسرد و ترقرارداده ایم ) و بازی کودکانه شان با ابزارهای متضاد ( یعنی اگرپسر است عروسک خریده ایم و و ابزارفنی به او نداده ایم ) و ....

⛔️بنده درمشاوره ها می بینم اگرپسر کودکی مزاج و غلبه بلغمی ( سرد و تر) حاکم است مادر در تمام تصمیماتش ٬ تمام همتش مصروف به سرگرم سازی او به ابزارهای سرگرمی دخترانه شده است پس بزرگ هم میشود خلقیاتش و رفتارش دخترانه و همراهی با زنان و دختران است

⛔️و بالعکس یا اگردخترکی مزاج و غلبه او صفراوی ( گرم و خشک) است مادرتمام تصمیماتش را برای سرگرمی او ازابزارپسرانه اجرایی کرده است ٬ خوب است دخترک همیشه رفتارش مردانه و ژست مردانه خواهد شد 

🌷راهکارها 

برنامه های آموزشی ما درخانه و خانواده بایستی متناسب با جنسیت ها اجرایی شود که همه و همه غافلیم