درمان آروغ

 1- «نعناع» آروغ را تسکین می‌دهد.

2- «عرق بهار نارنج» آروغ را تسکین می‌دهد.

3- «زردآلو» آروغ را قطع می‌کند.

 https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4X6tsmZkU4jog

عرق زنیان هم در دفع آروغ تاثیر بسزایی دارد و ریشه آروغ در تراکم باد سرد در گوارش است