🇮🇷سوال کنجد و خشخاش پاشی بر روی نان چه مقدار مفید است !!

جواب 

کنجد مزاجش گرم و تر بوده ٬ روغنش برای رفع میگرن ( مزاج سردها)و سرگیجه در سر و جلوی شقیقه مفید ٬ نرم کننده عروق روده خشک با تغذیه ها٬بازکننده مجاری ادراری و لگنچه ٬ کاهنده فشارخون ناشی از انسداد روده ها٬ اگر با بذر کتان سرد مزاج بخورد تولید اسپرمش زیاد و نیروی جنسی قوی ایجاد میشود ٬صوت و تارهای صوتی راصاف میکند٬ ملین کننده انسداد مقعد ٬ مسهل ٬ سوزش مجاری ادراری را رافع ٬ مخلوط روغن مورد با روغن زیتون و مالیدن مستمرش به پیازچه مو مانع ریزش مو میشود ٬ فقط هضم آن در معده سخت است ٬ روغن کنجد پایه خیلی از پماد ها و روغن قوی برای مالش درمانی و بادکش درمانی است ٬ کنجد باعث چلقی میشود .

🇮🇷توصیه ویژه 

گرم مزاجها سعی کنند کنجد زیاد روی نان نریزند و به جای آن خشخاش از عطاری ها تهیه کنند 

خشخاش مزاجش سرد و تر است ٬ خواب آور شدید ٬ اخلاط کثیف بدن صفراوی را رقیق کننده ٬ یک نوع مواد مخدر برای اعصاب متلاطم ٬ ضد اسهال برای گرم مزاجهاست ٬ خوردنش با عسل رافع خشونت سرفه گرم و خشک و خونی است ٬رفع کننده سوزش مثانه گرم مزاج ٬چاق کننده ٬ حواس مغز را تقویت کننده ٬ دود آرام آن در منزل تولید خواب فراوان دارد ٬ اگر زیاد و پی در پی خورده شود ضعف حافظه و ضعف نیروی جنسی به همراه دارد٬ خوردنش با عسل تقویت نیروی جنسی مزاج سردها٬ کاهنده شدید اسید صفرای بدن است