اکثر قریب به اتفاق ذرت ها در ایران تراریخته( دستکاری ژنتیک ) شده اند و برای استفاده در صنایع غذای دام کشت می شوند ولی مردم به عنوان ذرت مکزیکی از آن می خورند.

@antibioterorism