#فتق_ناف_

 با بادکش روی ناف که کمی باروغن زیتون چرب کرده به مدت ۲۰دقیقه بادکش خشک کنید تاسه بار ،حتما به کمربخوابید وقت بادکش بعد محل بادکش رابپوشانید وگرم کنید.

 https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4X6tsmZkU4jog