زود زبان باز کردن کودکان:

 خوردن روزی یک قاشق  مرباخوری عسل و حریره بادام..

(استادخیراندیش)