#میخچه_

 🌺گل همیشه بهار تازه اش با برگ و ساقه و همه چیز چرخ شود، 24ساعت در سرکه انگور خانگی مانده، سپس در آورده روی میخچه بگذارید، 

 🌺برگ مورد داخل سرکه انگور خانگی، خیسانده شود، به محل میخچه، بگذارید، چند ساعت بماند، 

🌺مغز حرام گوسفند، پیاز پخته و مغز بیدانجیر، مخلوط کنید،به محل بمالید، چند ساعت بماند،

 🌺بخور ماست و اسید بوریک دهید،

 🌺عنبرنسارا دود دهید، 

 🌺عسل گون خاص بمالید، 

 💥میخچه را دستکاری نکنید چون اگر ریشه اش بماند دوباره ریشه میکند،

 https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4X6tsmZkU4jog