آیا میدانید 👆بادمجان

✅ایجاد نفخ می کند

✅درد پهلو ایجاد می نماید

✅عرق بدن را بدبو می کند

✅رنگ رخساره را کدر و غیر شفاف می نماید 😱

✅سلولهای بدن را در برابر بعضی ویروسهاکم استقامت می سازد

🆔 @BOALII_IR