🇮🇷طی دو سه روز اخیر اخبار عفونت زیاد شده است 

دود اسفند و کندر و مقل ارزق با عنبر نسارا به نسبت مساوی در منزل برای دفع میکروب و بالا بردن مقاومت مغز و تغییر مزاج زمستان ضروریست 

داروی لیموشیرین و اب سیب خانگی و بخور ازراه دور آویشن در خانه و آش گشنیژ ضروریست