این چاى ها را ننوشید : 

 ١- چاى داغ و سوزان 

٢- چاى سرد چرا که هاضمه را مختل مى کند 

٣- پیش از خوردن صبحانه چاى ننوشید

۴- چاى بسیار غلیظ 

۵- چایى که در قورى مانده باشد

۶- چایى که از شب قبل مانده باشد

٧- چاى خشک که در جاى مرطوب نگهدارى شده باشد ،( وقتى چاى را در دست فشار مى دهى باید صداى شکسته شدنش را بشنوى )

٨- چاى بعد از خوردن گوشت 

٩- یک ساعت قبل ویک ساعت بعد از خوردن هر نوع دارو (شیمیایى یا گیاهى ) 

١٠- چایى بلافاصله بعد از هر وعده غذا 

 چه کسانى نباید چاى بخورند : 

١- کودکان زیر ٢ سال ( توانایى بدن را در جذب اهن مختل مى کند ) 

٢- چاى پر رنگ براى زنان باردار و جنین مضر است

٣- کسانى که بنیه ضعیف یا معده حساس دارند  

۴- افرادى که ناراحتى کلیه دارند 

۵- افرادى که فشار خون بالا دارند نباید چاى پر رنگ بخورند

۶- چاى در طول عادت ماهانه جریان خون راافزایش مى دهد 

٧- کسانى که زخم روده دارند 

٨- کسانى که تحت مداوا هستند ٢۴ ساعت نباید چاى بخورند 

٩- با معده خالى چاى نخورید

@hakim_tehrani