پاکسازی بدن در هر مزاجی فرق دارد 

اما 

اما وجه مشترک درهمه مزاجها 

خاکشیرناشتا 

سکنجبین 

کم خوری 

تک غذا خوری 

مغز فلوس

 اجرای این فرمول برای همه هم تا عدد چهل روز کاربرد ندارد و براساس تشخیص و منتاسب با خلط چسبنده در هر فرد