راههای تشخیص ماهی تازه از ماهی کهنه🔹گوش ماهی تازه باید به رنگ قرمزیاصورتی باشد

🔸ماهی تازه چشم های شفاف دارد

🔹بافشاردادن انگشت برروی پوست ماهی تازه اثرانگشت نباید بماند

💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯