⚛ #بــــه

  ✴️⇦•خواص درمانے

 ❗️⚜اسهال - مسڪن سینہ - سرفہ - تقویت ڪننده قلب - تقویت روح - سرمازدگے - چین و چروڪ پوست - آرامش چشمها - رفع وسواس و افسردگے - مقوے قلب و اعصاب - مانع سقط جنین - اسهال مزمن - خلط خونے - ورم ڪبد - زخم معده و روده - جرب - آرامبخش - ڪوچڪ ڪردن شڪم - آفتاب زدگے و...⚜❗️

 °❊°✍بہِ درمان ڪننده اسهال است بدین صورت ڪہ : به را بپزیم سپس با پارچہ تمیز شیره آن را بگیریم دو برابر وزن آن شڪر اضافہ ڪنیم و بگذاریم بپزد تا مایع غلیظ شود و روزے 3 قاشق از آن بخورید.

 °❊°✍دانہ ‌بہِ یا بہِ ‎دانه مسڪن سینہ ، سرفہ و بہ خروج خلط ڪمڪ مے‌ڪند‎، در دهان گذاشتہ و لعاب آن میل شود.

 °❊°✍بہِ تقویت ڪننده قلب است.

 °❊°✍بہِ دانہ صدا را صاف مے‌ڪند. بہ روش شماره 2 استفاده شود.

 °❊°✍از خوردن بہِ نارس خوددارے ڪنید چون باعث انقباض عروق مے‌شود.

 °❊°✍بہِ باعث تقویت روح مے‌شود و ترسو را شجاع مے‌ڪند.

 °❊°✍خیساندة دانہ بہِ جهت سرمازدگے مفید است. لعاب آن را بمالید.

 °❊°✍براے جلوگیرے از چین و چروڪ پوست صورت مقدارے حدود 200 گرم پوست بہِ را در الڪل 25 درجہ خیسانده به مدت 15 روز سپس صاف نموده پوست صورت را با آن ماساژ مےدهیم.

 °❊°✍براے آرامش چشمها و بستہ نشدن در اثر ڪار زیاد چند قطعہ بہ ڪوچڪ را به مدت 15 دقیقہ روے چشمها بگذارید.

 °❊°✍خوردن بہِ باعث رفع وسواس و افسردگے مے‌شود.

 °❊°✍مرباے بہِ مقوے قلب و اعصاب است.

https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4VIgYv8LI9eGA