💥بدبویی دهان

 آیت الله تبریزیان  

قرار دادن سعد کوفی میان دندان

 پیاز (ما می دانیم که پیاز دهان را بد بو می کند اما از آنجا که میکرب کش است،و دهان را از میکرب پاک می کند باعث خوشبویی دهان می گردد)

 خوردن تره

 افطار کردن با آب ولرم

 خلال کردن دندان ها(خلال کردن با چوب گل ها و چوب نی و چوب درخت انار نهی شده)

 خضاب یا رنگ کردن مو (البته با رنگ های طبیعی مثل حنا،وسمه،کتم و...توجه داشته باشید که رنگ مو های شیمیایی مضر است )

 سرمه کشیدن با سنگ اثمد

 خرمای برنی

 مسواک زدن با لیف اراک (مسواک مکه)یا چوب زیتون

 خوردن مویز یه صورت ناشتا 21 عدد

 خربزه (در روایات توصیه شده که خربزه را با دندان قطع بگیرید و با چاقو قطع نکنید)

 مسواک زدن با داروی بلغم

 (از روایات استفاده می شود که بد بویی دهان معلول غلبه ی بلغم است،این دارو بلغم را درمان میکند ودر نتیجه آن،بدبویی دهان درمان می شود.

 داروی بلغمی 

ترکیبی است از هلیله زرد،خردل و عاقرقرحا،.خردل باید دو برابر هلیله زرد باشد.این سه باید آسیاب شوند،هسته ی هلیله زرد جدا شود. و با آن ها مسواک زده شود.)

 خوردن انار با پیه آن (منظور از پیه بخش سفید بین دانه های انار و پرده های آن)

 منبع:دراسة فی طب الرسول المصطفی، جلد 3، آیت الله عباس تبریزیان

https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4VIgYv8LI9eGA