درمان تب و حرارت بالای بدن

 👈کم کردن لباس درحدممکن

 👈غسل وحمام باآب سرد

 👈خواندن سوره حمد(هفت مرتبه)

 👈سیب وبخصوص سیب سبزکال(زیادمصرف کردن سیب کال باعث فراموشی می شود)

 👈میوه سنجد

 👈مالیدن روغن بنفشه به پیشانی وابروها

 👈مالیدن روغن بنفشه مخلوط باکاسنی

 👈عناب

 👈سیاهدانه باعسل(ناشتا)

 👈پیاز(علت تب باکتریست که پیازضدباکتریست)

 👈شانه زدن سر

 👈استفراغ

 👈قی

 👈اسهال

 👈حجامت وفصد

 👈مرکب یک

 👈داروی شافیه(داروی امام موسی کاظم علیه السلام)

 👈شکرطبرزد(ده درهم شکرطبرزدمخلوط باآب سردناشتامصرف شود).

 👈اسفرزه(به اندازه دویاسه درهم تخم شربتی درآب)

 👈آب استریل(آب هفت غل بجوشدوسپس سردکنید وبه ظرف دیگرمنتقل کنید

https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4VIgYv8LI9eGA