#سوءمزاج_معده   سوءمزاج مرطوب:

 علائم: کم تشنه شدن ، زیادی آب دهان ، عبور سریع غذا از معده به روده، تنفر و اذیت شدن از غذاهای مرطوب، احساس خوب با خوردن غذاهای خشک و تند و شور.

 علاج: پرهیز از سردی‌ها و مصرف نکردن مایعات همراه غذا، خروج مادّه بیماری از معده به طریق قی (با تجویز متخصّص) و سپس مصرف مربای گل سرخ.

 @tebesonatijoejani